ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน

ลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2557

 

ระดับ ปวช.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        จำนวน  5  สาขาวิชา
    1. สาขาวิชาช่างยนต์ * 
    2. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
    3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
    4. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
    5. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม      จำนวน  4  สาขาวิชา
    1. สาขาวิชาการบัญชี
    2. สาขาวิชาการตลาด *
    3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    4. สาขาวิชาการโรงแรม *
ระดับ ปวส.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        จำนวน  4  สาขาวิชา
    1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล*
    2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ *
    3. สาขาวิชาไฟฟ้า*
    4. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง*

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
      จำนวน  4  สาขาวิชา
    1. สาขาวิชาการบัญชี*
    2. สาขาวิชาการตลาด *
    3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ*
    4. สาขาวิชาการโรงแรม *
ระบบเทียบโอนประสบการณ์
ระดับ ปวส.
    1. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

หมายเหตุ   *  สาขาวิชาทีเปิดสอนระบบทวิภาคี

^