ข่าวสารจากเว็บไซต์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียน และการประเมินผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียน และการประเมินผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

04 ก.พ. 2563 0 34

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการเรียน และการประเมินผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอนและตรวจสอบตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอนและตรวจสอบตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

17 ธ.ค. 2562 0 83

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอนและตรวจสอบตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนการเรียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนการเรียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

17 ธ.ค. 2562 0 48

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนการเรียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

13 ธ.ค. 2562 0 35

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562

21 พ.ย. 2562 0 23

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562

คำสั่ง แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด คิดดีเพื่อบ้านเกิด
คำสั่ง แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด คิดดีเพื่อบ้านเกิด

25 ก.ค. 2562 0 31

คำสั่ง แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด คิดดีเพื่อบ้านเกิด

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญยาสิริวัฒนาพรรณวดี
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญยาสิริวัฒนาพรรณวดี

11 มิ.ย. 2562 0 67

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญยาสิริวัฒนาพรรณวดี

^