ข่าวสารจากเว็บไซต์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

26 พ.ค. 2565 0 0

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

คำสั่ง มอบหมายหน่าที่บุคลากรดูแลความเรียบร้อยหน้าประตูและบริเวณรอบวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมประจำภาคเรียนที่ 1/2565
คำสั่ง มอบหมายหน่าที่บุคลากรดูแลความเรียบร้อยหน้าประตูและบริเวณรอบวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมประจำภาคเรียนที่ 1/2565

23 พ.ค. 2565 0 3

คำสั่ง มอบหมายหน่าที่บุคลากรดูแลความเรียบร้อยหน้าประตูและบริเวณรอบวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมประจำภาคเรียนที่ 1/2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอนและตรวจสอบตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอนและตรวจสอบตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

08 พ.ค. 2565 0 11

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอนและตรวจสอบตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565

08 พ.ค. 2565 0 12

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

08 พ.ค. 2565 0 19

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมประจำปีการศึกษา 2565

08 พ.ค. 2565 0 4

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

08 พ.ค. 2565 0 3

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

10 เม.ย. 2565 0 25

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าและจัดทำคู่มือองค์ความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าและจัดทำคู่มือองค์ความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

07 เม.ย. 2565 0 21

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าและจัดทำคู่มือองค์ความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

07 เม.ย. 2565 0 20

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

^