คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ฯ ปีการศึกษา 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ฯ ปีการศึกษา 2563  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^