คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^