ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ปรัชญา

 

"คุณธรรมนำความรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  สร้างคนดีเพื่อสังคม"

 

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิต พัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

 

                 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคีให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
                 2) จัดกิจกรรมบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง
                 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
                 5) ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม                                                   
                   

                   

                                 


 

 
^