Download

rar
แบบฟอร์มทะเบียนคุมพัสดุ.rar
แบบฟอร์มทะเบียนคุมพัสดุ
rar
แบบประเมินผลเจ้าหน้าที่.rar
แบบประเมินผลเจ้าหน้าที่
pdf
ระบบควบคุมพัสดุอาชีวศึกษา.pdf
ระบบควบคุมพัสดุอาชีวศึกษา
rar
แบบประเมินผลครูพิเศษสอน.rar
แบบประเมินผลครูพิเศษสอน
rar
แบบประเมินผลพนักงานราชการ.rar
แบบประเมินผลพนักงานราชการ
rar
แบบประเมินผลข้าราชการครู.rar
แบบประเมินผลข้าราชการครู
pdf
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2563 วท.ป่าพะยอม.pdf
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2563 วท.ป่าพะยอม
pdf
รายงานการประชุมวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 5/2564.pdf
รายงานการประชุมผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง ครั้งที่ 5/2564
doc
คู่มือ แผนการจัดการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะ.doc
คู่มือ แผนการจัดการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะ
pdf
รายงานการประชุมวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 4/2564.pdf
รายงานการประชุมผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง ครั้งที่ 4/2564
^