Download

pdf
รายงานการประชุมวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 3/2565.pdf
รายงานการประชุมวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 3/2565
pptx
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน.pptx
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้าและจัดทำคู่มือองค์ความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565
rar
แบบประเมินผลข้าราชการ ตำแหน่งผู้บริหาร.rar
แบบประเมินผลข้าราชการ ตำแหน่งผู้บริหาร
rar
แบบประเมินผลข้าราชการ ตำแหน่งครู.rar
แบบประเมินผลข้าราชการ ตำแหน่งครู
rar
แบบประเมินผลครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่.rar
แบบประเมินผลครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่
rar
แบบประเมินผลพนักงานราชการ.rar
แบบประเมินผลพนักงานราชการ
pdf
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานในที่พัก.pdf
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานในที่พัก วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
pdf
รายงานการประชุมวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 1/2565.pdf
รายงานการประชุมวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 1/2565
rar
แบบฟอร์มทะเบียนคุมพัสดุ.rar
แบบฟอร์มทะเบียนคุมพัสดุ
rar
แบบประเมินผลเจ้าหน้าที่.rar
แบบประเมินผลเจ้าหน้าที่
^