ประวัติสถานศึกษา

              ในปี พ.ศ.2535 เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในระดับดีมาก มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหลายชนิด มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมสูง กรมอาชีวศึกษาในขณะนั้นซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตกำลังคนเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ จึงมีโครงการสร้างสถานศึกษาใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนที่มีเพิ่มมากขึ้น

             โครงการสร้างวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 จึงถูกกําหนดขึ้น โดยกรมอาชีวศึกษาสั่งการให้ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นผู้จัดหาที่ดินสําหรับก่อสร้าง ซึ่งขณะนั้นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คือ นายฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ การดําเนินการจัดหาที่ดินได้ดําเนินการมาเรื่อยๆ และมีความแน่นอนขึ้นเมื่อสภาตําบลบ้านพร้าว ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งลานโยตําบลบ้านพร้าว กิ่งอําเภอป่าพะยอม ในขณะนั้น เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2536 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให์จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แห่งที่ 2 ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านพร้าว อําเภอป่าพะยอม และได้ทําพิธีมอบที่ดินดังกล่าวให้กับตัวแทนกรมอาชีวศึกษา คือ ท่าน ผอ.ฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2536 ณ บริเวณพื้นที่ทุ่งลานโย โดยมี กํานันไสว ดีกล่อม ประธานสภาตําบลบ้านพร้าว กํานันคล่อง มากสง กํานันตําบลป่าพะยอม ผู้ใหญ่โชติ กาญจนพันธ์ คุณประวิง หนูแจ่ม ส.จ. เขตอําเภอป่าพะยอม และประชาชนเข้าร่วมในพิธีรับมอบ อ่านต่อ
 
^